දෛවඥ ප්‍රැන්සිස් මැද්දගේ

දෛවඥ ප්‍රැන්සිස් මැද්දගේ

රේණු ජ්‍යොතිෂ්‍යායතනය, දෛවඥ හා මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රඥ ප්‍රැන්සිස් මැද්දගේ සියලුම ජ්‍යොතිෂ වැඩ සහ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්, මංගල පෝරු අෂ්ඨක කීම.


English සිංහල Русский 中文 svenska தமிழ் 


ව්‍යාපාරය පිළිබඳව

ස්වභාවයආගමික, ජෝතිෂ්‍යය සහ සේවා
පැවැත්මව්‍යාපාරය යාවත්කාලීන කර නැත
ජනප්‍රියත්වය4,953 ක් පමණ වූ පාරිභෝගිකයන්

දෛවඥ ප්‍රැන්සිස් මැද්දගේ - භාණ්ඩ හා සේවාවන්

ජ්‍යොතිෂ වැඩ

ජ්‍යොතිෂ වැඩ

සියලුම ජ්‍යොතිෂ වැඩ කටයුතු කිරීම

යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්

යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්

සියලුම යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් කිරීම

ග්‍රහදෝෂ වලට ශාන්ති කර්ම

ග්‍රහදෝෂ වලට ශාන්ති කර්ම

සියලුම ග්‍රහදෝෂ දුරු කිරීම

යන්ත්‍ර සෑදීම

යන්ත්‍ර සෑදීම

ග්‍රහදෝෂ වලට ශාන්ති කර්ම අෂ්ඨ කර්මනුකුලව යන්ත්‍ර සෑදීම

වශී ගුරුකම්

වශී ගුරුකම්

සියලුම ස්ත්‍රී පුරුෂ වශී ගුරුකම් කිරීම

ගෙබිම් පරික්ෂා කිරීම

ගෙබිම් පරික්ෂා කිරීම

ගෙබිම් පරික්ෂා කිරීම හා වාස්තු විද්‍යාව කටයුතු කිරීම

දශ භෛරව පුජාව

දශ භෛරව පුජාව

දශ භෛරව පුජා කටයුතු කිරීම

මංගල පෝරු අෂ්ඨක කීම

මංගල පෝරු අෂ්ඨක කීම

සියලුම සෙත් කවි සෑදීම සහ කියවීම


ව්‍යාපාරය යාවත්කාලීන කර නැත

  තවත් තොරතුරු


දෛවඥ ප්‍රැන්සිස් මැද්දගේ
Copyright © 2013-2018 | francismaddage.bu.lk

A Member of Bu.lk™